Algemene voorwaarden


ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2. Promotie

De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3. Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

 • de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
 • informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
 • de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten;
 • ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
 • naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
 • voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is; de hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4. Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Totstandkomen van het contract

Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6. De Prijs

De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7. Betaling van de reissom

Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8. Overdraagbaarheid van de boeking

De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9. Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10. Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. Reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11. Verbreking door de reisorganisator vóór af¬reis

Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12. Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13. Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom
Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16. Klachtenregeling
Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, mel¬den, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17. Verzoeningsprocedure

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Secretariaat van de “Cel verzoening”:
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 18. Arbitrage of Rechtbank

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BIJKOMENDE BIJZONDERE ALGEMENE VOORWAARDEN REISBEMIDDELAAR *

Art.  1     Toepassingsgebied.

Deze “Bijkomende Bijzondere Algemene Voorwaarden Reisbemiddelaar” worden gevoegd bij, en vormen samen met de Algemene Reisvoorwaarden Geschillenkommissie Reizen VZW één geheel.

Art.  2     Bevoegdheden.

Het ondertekenen van de bestelbon houdt in dat de inschrijver de uitdrukkelijke bevoegdheid verleent aan de reisbemiddelaar* om hem te vertegenwoordigen in alle kontakten met de dienstverlener(s) en reisorganisator(en), waarvan de algemene verkoopsvoorwaarden gekend zijn door de reiziger(s) of de  ondertekenaar(s) van deze bestelbon. Inschrijver kiest adres ten kantore en verklaart de nodige informatie- en/of reisbrochure(s) ontvangen te hebben.

Art.  3     Prijzen.

 1. Prijzen, opgegeven door de touroperator en/of vliegtuigmaatschappij, kunnen wijzigen  onder de wettelijke bepalingen van de bevoegde instanties, zelfs indien zij reeds bevestigd werden door het ondertekenen van een bestelbon.
 2. Prijzen die mondeling worden overeengekomen zijn nooit bindend.
 3. Alleen schriftelijke prijsbevestigingen op een ondertekende bestelbon zijn bindend, tenzij punt 1van toepassing is.
 4. Het boeken/reserveren op aanvraag houdt in dat de gevraagde dienst/hotel of reis niet onmiddellijk kan bevestigd worden aan de  klant en dit omwille van een oorzaak, buiten de wil van de touroperator en/of reisbemiddelaar.
 5. Wanneer de klant de aanvraag laat gebeuren en de gevraagde dienst/hotel of reis wordt bevestigd door de touroperator en/of reisbemiddelaar  is de klant gehouden deze reservering te aanvaarden, en wordt dit beschouwd als zijnde een effectief gemaakte reservatie.
 6. Indien de klant toch afziet van deze gemaakte reservatie, resulteert dit in een annulatie en zullen alle kosten hieruit voortvloeiend dienen betaald te worden aan zowel de touroperator én de reisbemiddelaar.
 7. Deze kosten zullen hem medegedeeld worden op het ogenblik van de annulering en kunnen oplopen tot maximum de som van de geboekte dienst/hotel of reis.

Art.  4     Dossier-, beheerskosten.

Op een door de reisbemiddelaar* aangemaakt dossier** zullen dossier- of beheerskosten, inclusief 21% BTW aangerekend worden.

Dossier-, beheerskosten vertegenwoordigen de meerwaarde welke door de reisbemiddelaar aan elk dossier wordt gegeven, omwille van zijn  administratieve-, adviserende - en informatieve plicht/functie of waarde, zijn regelmatige bijscholing en productkennis.

Deze kosten kunnen ten allen tijde worden aangepast naar de normen, voorgesteld door een beroepsvereniging waarvan de reisbemiddelaar* lid is.

Dossier- of beheerskosten staan volledig los van het te betalen saldo van de reis, maar vormen een bijkomende gefactureerde dienst.

Art.  5     Maatprogramma.

De opstartkosten van € 50,00 + BTW voor een maatprogramma, op verzoek van de reiziger opgemaakt, dienen op voorhand aanbetaald te worden. Deze kosten zullen evenwel integraal in mindering gebracht  worden op de bestelbon, na goedkeuring én bestelling van het programma.

Indien de klant toch afziet van de geplande reis “Op maat” zal hij een faktuur ontvangen van de betaalde opstartkosten.

Art.  6     “Op Aanvraag” boeken/ reserveren.

Art.  7     Annulering.

Een annulering kan enkel geschieden op een werkdag en tijdens de kantooruren.

Buiten deze tijdsperiode wordt een annulering geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. De klant welke een annulatie wenst te doen zal een annulatieformulier, hem aangeboden door de reisbemiddelaar, dienen in te vullen en te ondertekenen of te laten ondertekenen door de personen vermeld op de bestelbon (indien ouders de annulatie beiden ondertekenen geldt dit eveneens voor hun erop vermelde kinderen) met vermelding van de reden van de annulatie.

De nodige attesten tot staving van de annulatie (nodig voor de verzekering-indien deze werd afgesloten) dienen ten spoedigste overhandigd te worden aan de reisbemiddelaar, welke ze op zijn beurt zal overmaken aan de reisverzekering en/of regelende dienst.

Indien de klant het initiatief neemt om attesten eigenhandig en rechtstreeks te verzenden naar de verzekeringsmaatschappij en/of regelende dienst, om welke reden dan ook, ontslaat hij de reisbemiddelaar automatisch van zijn eventuele verantwoordelijkheid én tussenkomst(en) in deze.

Het verdere verloop én de afhandeling dragen dan de volle verantwoordelijkheid van de klant zelve.

Art.  8     Annulatiekosten reisbemiddelaar.

De klant kan slechts aanspraak maken op tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij indien de verschuldigde premie voor de verzekering op voorhand betaald werd.

De annulatiekosten kunnen ten hoogste éénmaal de volledige prijs van de reis bedragen.

Bij annulatie zullen aan de reisbemiddelaar (*) de hieronder aangeduide minimum annulatie-en/of dossierkosten verschuldigd zijn:

-          annulatie Middellands zeegebied en Europa = € 25 per persoon (*) - € 200 /dossier wereld brochurereizen

-          annulatie Europese Cruises = € 200 /dossier - € 250 / dossier voor Out Europa/Wereld cruises

(*) Deze kosten kunnen ten allen tijde aangepast worden aan de op dat ogenblik geldende omstandigheden en/of aanbevelingen van een beroepsvereniging waarvan de reisbemiddelaar* lid is. Deze kosten staan los van de kosten van de touroperator/hotelier/luchtvaartmaatschappij.

Art.  9     Overboeking vóór vertrek.

Indien de klant, vóór vertrek, van de touroperator via de reisbemiddelaar de mededeling krijgt dat zijn gevraagde dienst/hotel of reis overboekt is, kan hij alsnog ingaan op het voorgestelde alternatief onder de hem aangeboden voorwaarden van de touroperator.

Indien van toepassing, kan eventueel aanspraak gemaakt worden op Art. 10 of 11 van de Alg. Reisvoorwaarden Geschillencommissie Reizen VZW.

De reisbemiddelaar kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor een overboeking.

Art. 10    Betaling - Maningen.

 1. Voorschotten, voorschot- en saldofacturen dienen in Euro () betaald te worden op de zetel van het kantoor van de reisbemiddelaar;
 2. Indien de klant een betaling wenst te verrichten in US$ zal er steeds een vaste, bijkomende wissel/bankkost aangerekend worden van € 25,00.
 3. Alle betalingen welke niet op de vervaldag betaald zijn zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire
 4. Het voorleggen van een ingevuld - of electronisch overschrijvingsformulier, is géén bewijs van betaling (zelfs met bank/datumstempel).
 5. Het toekomen op de bankrekening van de reisbemiddelaar geldt als enig bewijs van betaling.
 6. Indien de klant toch een reis aanvangt waarvan de betaling nog niet is gebeurd, zal hij automatisch een maning ontvangen.
 7. Kosten voor maning(en) en aangetekend schrijven, vallen steeds volledig ten laste van de klant en zijn onbetwistbaar.

kontant, per overschrijving, credietkaart of via electronische betaling.

Een voorschot van 30% (of zoals voorzien door de touroperator/cruisemaatschappij/hotelier/luchtvaartmaatschappij …..) dient voldaan te worden bij de reservatie.

De saldobetaling dient ten laatste 30 dagen vóór vertrek voldaan te worden, of zoals voorzien

Bij reservatie binnen de 30 dagen voor vertrek dient het volledige bedrag voldaan te worden.

        Vliegtuigtickets of flight only reserveringen dienen steeds bij reservatie voldaan te worden.

        schadevergoeding van 10% én de eraan verbonden wettelijke intresten vanaf de vervaldag.

Kosten van een vorderende partij (advocaat/gerechtsdeurwaarder) vallen steeds ten laste van de klant.

Bij niet betaling na een derde maning wordt het dossier automatisch overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder of raadsman.

Alle hieruit voortvloeiende en bijkomende kosten vallen steeds ten laste van de klant.

Art. 11    Geldige formaliteiten – Documenten.

De klant erkent kennis genomen te hebben, hem verstrekt door de touroperator én reisbemiddelaar, van de geldige formaliteiten, voor het ondernemen van een reis naar het buitenland. Hij/zij dient zelf te zorgen en de nodige formaliteiten te vervullen tot het bekomen van het geldige reispaspoort en/of visum. De klant dient zijn nationaliteit kenbaar te maken indien deze anders is dan de Belgische.

Kinderen en infants dienen eveneens in het bezit te zijn van een geldige Belgische identiteitskaart of een door de gemeente afgeleverd document nodig voor het ondernemen van een reis naar het buitenland of van een geldig reispaspoort en/of visum (wet van 01/01/1999).

De geldigheid van de reeds in zijn bezit zijnde officiële reisdocumenten (Belg.Identiteitskaart of Internationaal paspoort) dient door de reiziger zélf nagegaan en gecontroleerd te worden. Een “Internationaal Paspoort” dient meestal nog 6 maand geldig te zijn na vertrek uit het buitenland.

Art. 12      Schengenlanden***.

Voor reizen binnen de “Schengenlanden” kunnen speciale wettellijke bepaligen gelden.

De “Schengenlanden” kunnen uitgebreid worden door de regerende overheid.

De reizig(st)er dient er zichzelf van te vergewissen of hij naar een “Schengenland” reist.

Art. 13    Uurregelingen.

De vermelde uurregelingen zijn steeds indicatief en kunnen zowel voor als tijdens de reis veranderen.

In geval van “Fligt Only” of bij “Lijnvluchten” dient de klant zijn/haar retourvlucht zelf, tijdig én op voorhand (min.72hr voor de retour) op de vertrekplaats bij de plaatselijke vertegenwoordiger of correspondent of de luchtvaartmaatschappij, te herbevestigen.

Het niet vervullen van deze formaliteit kan tot gevolg hebben dat de reiziger geweigerd wordt op de vlucht!

Bij vergetelheid of niet herbevestiging kan de reisbemiddelaar nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen.

Veranderingen van vluchtschema’s en/of vertrek- of aankomsturen en/of programma’s, door de carrier en/of touroperator kunnen géén aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding vanwege de reisbemiddelaar* voor een eventueel niet genoten gedeelte van de reis en/of dienst.

Art. 14    Reisduur.

De totale reisduur wordt steeds vermeld op de bestelbon. Voor het berekenen van de prijs van pakketreizen van touroperators wordt steeds rekening gehouden met het aantal aangekochte nachten op de bestemming.   

Art. 14    Andere.

Wanneer blijkt dat de klant toch afziet van een bestelde reis door gelijk welke omstandigheid of reden, buiten een geldige reden tot annulatie, en er reeds een voorschot of aanbetaling gebeurde, moet de reeds aanbetaalde som terug opgenomen worden voor een andere reis en/of dienst.

Er kan in dit geval niet overgegaan worden tot de terugbetaling van het voorschot of de aanbetaling.

Indien, door onderlinge overeenkomst,  toch overgegaan wordt tot een terugbetaling zullen de kosten welke gemaakt werden door de reisbemiddelaar*

gefactureerd en afgehouden worden van het terug te betalen gedeelte.

Art. 15    Geschillen.

Alle geschillen moeten gemeld worden per aangetekend schrijven, en dit ten laatste 14 dagen na het beëindigen van de reis en/of dienst.

Bij particuliere rechterlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van Tongeren, waaronder de zetel van de vennootschap PLANET BVBA  ressorteert, bevoegd.

Art. 16    Kennisname voorwaarden.                                 

De klant erkent kennis genomen te hebben van deze Bijkomende Bijzondere Algemene Voorwaarden Reisbemiddelaar, de  Bijzondere Reisvoorwaarden,  Algemene Reisvoorwaarden Geschillencommissie Reizen VZW  - en alle nodige bijkomende informatie van de touroperator, door het in ontvangst nemen van de reisbrochure(s) of informatie.

De klant bevestigd tevens kennis genomen te hebben van de voorwaarden m.b.t. de voorgestelde verzekeringen en eventuele inbegrepen annuleringsverzekeringen van de touroperator en erkent tevens ingelicht te zijn door de reisbemiddelaar* i.v.m. de mogelijkheid tot het bijkomend onderschrijven van een reis- en/of –bijstandsverzekering, zelfs indien er hiervoor op de bestelbon géén handtekening of “paraf” staat.

Bij ondertekening van de bestelbon erkent de klant eveneens kennis genomen te hebben van de “Bijkomende Bijzondere Algemene Voorwaarden” van de reisbemiddelaar* én een exemplaar ervan te hebben ontvangen en goedgekeurd.

*  Reisbemiddelaar:

Het reisagentschap of –kantoor, waar een reis en/of dienst aangekocht wordt, en hetwelk enkel een bemiddelende rol heeft tussen de

touroperator/reisorganisator/carrier of luchtvaartmaatschappij en de reizig(st)er.

** Dossier:

Bundeling stukken welke op één en dezelfde zaak betrekking hebben.                     

*** Schengenlanden:

Kinderen tot 12 jaar die naar een Schengenland op reis gaan moeten beschikken over een geldig identiteitsbewijs mét foto.

Schengenlanden: -België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden

VU: PLANET BVBA, Nieuwstraat 48 – 3700 TONGEREN.

Planet Travel  -  Select4You

Merknamen van PLANET BVBA.