Algemene voorwaarden


ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 2017 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt

De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:

1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst

2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)

3. De totale prijs van de reisdienst

4. Betalingsmodaliteiten

5. Informatie over de interne klachtenbehandeling

6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie

7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger

3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie

4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.

4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling

De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure

6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

6.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

6.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank

7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

7.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

Telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 1/2/

 

ALGEMENE REISVOORWAARDEN PAKKETREISOVEREENKOMSTEN.

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;

4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7° informatie over de interne klachtenbehandeling;

8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1° de nodige ontvangstbewijzen

2° de vouchers en vervoerbewijzen

3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2 1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van nonconformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de nonconformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de nonconformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of email met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil.

Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 1

 

Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor Gekoppelde Reisarrangementen

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op gekoppelde reisarrangementen die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Definitie

Er is sprake van een gekoppeld reisarrangement indien ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie worden aangekocht, die echter geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met de verschillende reisdienstverleners, waarbij een professioneel:

a) tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert, of

b) op gerichte wijze de aankoop van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere professioneel faciliteert waarbij uiterlijk vierentwintig uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere professioneel wordt gesloten.

Artikel 3: Informatie aan de reiziger vooraleer een gekoppeld reisarrangement tot stand komt

De professioneel die een gekoppeld reisarrangement faciliteert verstrekt de reiziger de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie en wijst hem op de volgende informatie:

 1. Dat de reiziger geen pakketreis heeft afgesloten en elke dienstverlener aansprakelijk is voor de goede contractuele uitvoering van zijn eigen diensten
 2. Dat de reiziger aanspraak kan maken op bescherming bij insolventie.

Artikel 4: Gevolgen van de niet naleving van de informatieverplichting

Indien de professioneel die gekoppelde reisdiensten faciliteert geen correcte informatie heeft gegeven, zijn de rechten en de verplichtingen van een pakketreis van toepassing, behoudens voor prijswijzigingen en wijzigingen van de pakketreis.

Artikel 5: Informatie door de reiziger

 5.1: De persoon die het gekoppeld reisarrangement afsluit, moet aan de professionelen alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

5.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de professioneel, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 Artikel 6: Insolventie

Professionelen die gekoppelde reisarrangementen faciliteren stellen zekerheden voor de terugbetaling van alle bedragen die zij ontvangen van reizigers, voor zover een reisdienst, die deel uitmaakt van een gekoppeld reisarrangement ten gevolge van hun insolventie niet wordt verleend. Indien deze professionelen de partij zijn die voor het passagiersvervoer verantwoordelijk is, dekt de zekerheid ook de repatriëring van de reiziger.

Artikel 7: Aansprakelijkheid voor boekingsfouten

 7.1 : De professioneel is aansprakelijk voor elke fout:

- door technische gebreken in het boekingssysteem die aan hem te wijten is

- die hij tijdens het boekingsproces maakt, indien hij heeft aanvaard de boeking van reisdiensten te regelen.

7.2: Een professioneel is niet aansprakelijk voor boekingsfouten die aan de reiziger te wijten zijn of die door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden worden veroorzaakt.

Artikel 8: Klachtenregeling

De professioneel verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.

 Artikel 9: Verzoeningsprocedure

9.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

9.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

9.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

9.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

9.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 Artikel 10: Arbitrage of rechtbank

10.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

10.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

10.3 De professioneel die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

10.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).

Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

10.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 129 Brussel

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                                                                          1/2/2018

 

BIJKOMENDE BIJZONDERE ALGEMENE VOORWAARDEN PROFESSIONEEL *

Art.  1:   Toepassingsgebied.

Deze “Bijkomende Bijzondere Algemene Voorwaarden Professioneel” worden gevoegd bij, en vormen samen met de Algemene Reisvoorwaarden Geschillenkommissie Reizen, de Algemene Reisvoorwaarden Pakketreisovereenkomsten en de Algemene Voorwaarden Geschillencommissie Reizen voor Gekoppelde Reisarrangementen één geheel.

Art.  2:   Bevoegdheden.

Het ondertekenen van de bestelbon houdt in dat de inschrijver de uitdrukkelijke bevoegdheid verleent aan de professioneel* om hem te vertegenwoordigen in alle kontakten met de dienstverlener(s) en reisorganisator(en), waarvan de algemene verkoopsvoorwaarden gekend zijn door de reiziger(s) of de  ondertekenaar(s) van deze bestelbon.

Inschrijver kiest adres ten kantore en verklaart de nodige informatie- en/of reisbrochure(s) ontvangen te hebben.

Art.  3:   Prijzen.

 1. Prijzen, opgegeven door de touroperator en/of vliegtuigmaatschappij, kunnen wijzigen  onder de wettelijke bepalingen van de bevoegde instanties, zelfs indien zij reeds bevestigd werden door het ondertekenen van een bestelbon.
 2. Prijzen die mondeling worden overeengekomen zijn nooit bindend.
 3. Alleen schriftelijke prijsbevestigingen op een ondertekende bestelbon zijn bindend, tenzij punt 1van toepassing is.
 4. Het boeken/reserveren op aanvraag houdt in dat de gevraagde dienst/hotel of reis niet onmiddellijk kan bevestigd worden aan de  klant en dit omwille van een oorzaak, buiten de wil van de touroperator en/of professioneel.
 5. Wanneer de klant de aanvraag laat gebeuren en de gevraagde dienst/hotel of reis wordt bevestigd door de touroperator en/of professioneel  is de klant gehouden deze reservering te aanvaarden, en wordt dit beschouwd als zijnde een effectief gemaakte reservatie.
 6. Indien de klant toch afziet van deze gemaakte reservatie, resulteert dit in een annulatie en zullen alle kosten hieruit voortvloeiend dienen betaald te worden aan zowel de touroperator én de professioneel.
 7. Deze kosten zullen hem medegedeeld worden op het ogenblik van de annulering en kunnen oplopen tot maximum de som van de geboekte dienst/hotel of reis.

Art.  4:  Dossier-, beheerskosten.

Op een door de professioneel* aangemaakt dossier** zullen dossier- of beheerskosten, inclusief 21% BTW aangerekend worden en staan duidelijk vemeld op de bestelbon en factuur.

Dossier- of beheerskosten vertegenwoordigen de meerwaarde welke door de reisbemiddelaar aan elk dossier wordt gegeven, omwille van zijn  administratieve-, adviserende - en informatieve plicht/functie of waarde, zijn regelmatige bijscholing en productkennis.

Deze kosten kunnen ten allen tijde worden aangepast naar de normen, voorgesteld door een beroepsvereniging waarvan de professioneel* lid is.

Dossier- of beheerskosten staan volledig los van het te betalen saldo van de reis, maar vormen een bijkomende gefactureerde dienst.

Art.  5:  Maatprogramma.

De opstartkosten van € 60,00 voor een maatprogramma, op verzoek van de reiziger opgemaakt, dienen op voorhand aanbetaald te worden. Deze kosten zullen evenwel integraal in mindering gebracht  worden op de bestelbon, na goedkeuring én bestelling van het programma.

Indien de klant toch afziet van de geplande reis “Op maat” zal hij een factuur ontvangen van de betaalde opstartkosten.

Art.  6:  Boeken / reserveren op "Aanvraag".

Aan een boeking op aanvraag zijn in princiepe geen kosten verbonden tenzij de voorwaarden van de touroperator of dienstverlener dit alsnog vermelden. 

Art.  7:  Annulering.

Tenzij anders vermeld is er geen annulatieverzekering inbegrepen in de geboekte reis.

Een annulering kan enkel geschieden op een werkdag en tijdens de kantooruren.

Buiten deze tijdsperiode wordt een annulering geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. De klant welke een annulatie wenst te doen zal een annulatieformulier, hem aangeboden door de professineel, dienen in te vullen en te ondertekenen of te laten ondertekenen door de personen vermeld op de bestelbon (indien ouders de annulatie beiden ondertekenen geldt dit eveneens voor hun erop vermelde kinderen) met vermelding van de reden van de annulatie.

De nodige attesten tot staving van de annulatie (nodig voor de verzekering-indien deze werd afgesloten) dienen ten spoedigste overhandigd te worden aan de professioneel, welke ze op zijn beurt zal overmaken aan de reisverzekering en/of regelende dienst.

Indien de klant het initiatief neemt om attesten eigenhandig en rechtstreeks te verzenden naar de verzekeringsmaatschappij en/of regelende dienst, om welke reden dan ook, ontslaat hij de professioneel automatisch van zijn eventuele verantwoordelijkheid én tussenkomst(en) in deze.

Het verdere verloop én de afhandeling dragen dan de volle verantwoordelijkheid van de klant zelve.

Art.  8:  Annulatiekosten professioneel.

De klant kan slechts aanspraak maken op tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij indien de verschuldigde premie voor de verzekering op voorhand betaald werd.

De annulatiekosten kunnen ten hoogste éénmaal de volledige prijs van de reis bedragen.

Bij annulatie zullen aan de professioneel (*) de hieronder aangeduide minimum annulatie-en/of dossierkosten verschuldigd zijn:

-          annulatie Middellands zeegebied en Europa = € 25 per persoon (*)  -  € 200 /dossier voor wereld brochurereizen

-          annulatie Europese Cruises = € 200 /dossier - € 250 / dossier voor Out Europa/Wereld cruises

(*) Deze kosten kunnen ten allen tijde aangepast worden aan de op dat ogenblik geldende omstandigheden en/of aanbevelingen van een beroepsvereniging waarvan de professioneel* lid is. Deze kosten staan los van de kosten van de touroperator/hotelier/luchtvaartmaatschappij.

Art.  9:  Overboeking vóór vertrek.

Indien de klant, vóór vertrek, van de touroperator via de professioneel de mededeling krijgt dat zijn gevraagde dienst/hotel of reis overboekt is, kan hij alsnog ingaan op het voorgestelde alternatief onder de hem aangeboden voorwaarden van de touroperator.

De professioneel kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor een overboeking.

Art. 10:   Betaling - Maningen.

Contante betalingen zijn enkel nog mogelijk voor reservaties tot max. € 3000.

Bij reservaties van meer dan € 3000 kan slechts 10% in contanten voldaan worden, saldobetaling dient via electronische weg gedaan te worden.

 1. Voorschotten, voorschot- en saldofacturen dienen in Euro () betaald te worden op de zetel van het kantoor van de professioneel, kontant per overschrijving, creditkaart of via electronische betaling.
 2. Indien de klant een betaling wenst te verrichten in US$ zal er steeds een vaste, bijkomende wissel/bankkost aangerekend worden van € 25,00.
 3. Betalingen welke niet op de vervaldag betaald zijn zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met € 25,00 ppersoon.
 4. Het voorleggen van een ingevuld - of electronisch overschrijvingsformulier, is géén bewijs van betaling (zelfs met bank/datumstempel).
 5. Het toekomen op de bankrekening van de reisbemiddelaar geldt als enig bewijs van betaling.
 6. Kosten voor maning(en) en aangetekend schrijven, vallen steeds volledig ten laste van de klant en zijn onbetwistbaar.

kontant, per overschrijving, creditkaart of via electronische betaling.

Een voorschot van 30% (of zoals voorzien door de touroperator/cruisemaatschappij/hotelier/luchtvaartmaatschappij …..) dient voldaan te worden bij de reservatie.

De saldobetaling dient ten laatste 30 dagen vóór vertrek voldaan te worden, tenzij anders voorzien door de reisaanbieder.

Bij reservatie binnen de 30 dagen voor vertrek dient het volledige bedrag voldaan te worden.

        Vliegtuigtickets of flight only reserveringen dienen steeds bij reservatie voldaan te worden.

        schadevergoeding van 10% én de eraan verbonden wettelijke intresten vanaf de vervaldag.

Kosten van een vorderende partij (advocaat/gerechtsdeurwaarder) vallen steeds ten laste van de klant.

Bij niet betaling na een derde maning wordt het dossier automatisch overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder of raadsman.

Alle hieruit voortvloeiende en bijkomende kosten vallen steeds ten laste van de klant.

Art. 11:  Geldige formaliteiten – Documenten.

De klant erkent kennis genomen te hebben, hem verstrekt door de touroperator én professioneel, van de geldige formaliteiten, voor het ondernemen van een reis naar het buitenland. Hij/zij dient zelf te zorgen en de nodige formaliteiten te vervullen tot het bekomen van het geldige reispaspoort en/of visum. De klant dient zijn nationaliteit kenbaar te maken indien deze anders is dan de Belgische.

Kinderen en infants dienen eveneens in het bezit te zijn van een geldige Belgische identiteitskaart of Kid's ID of een door de gemeente afgeleverd document nodig voor het ondernemen van een reis naar het buitenland of van een geldig reispaspoort en/of visum (wet van 01/01/1999).

De geldigheid van de reeds in zijn bezit zijnde officiële reisdocumenten (Belg.Identiteitskaart of Internationaal paspoort) dient door de reiziger zélf nagegaan en gecontroleerd te worden. Een “Internationaal Paspoort” dient meestal nog 6 maand geldig te zijn na vertrek uit het buitenland.

Art. 12:  Schengenlanden***.

Voor reizen binnen de “Schengenlanden” kunnen speciale wettellijke bepaligen gelden.

De “Schengenlanden” kunnen uitgebreid worden door de regerende overheid.

De reizig(st)er dient er zichzelf van te vergewissen of hij naar een “Schengenland” reist.

Art. 13:  Uurregelingen.

De vermelde uurregelingen zijn steeds indicatief en kunnen zowel voor als tijdens de reis veranderen.

In geval van “Fligt Only” of bij “Lijnvluchten” dient de klant zijn/haar retourvlucht zelf, tijdig én op voorhand (min.72hr voor de retour) op de vertrekplaats bij de plaatselijke vertegenwoordiger of correspondent of de luchtvaartmaatschappij, te herbevestigen.

Het niet vervullen van deze formaliteit kan tot gevolg hebben dat de reiziger geweigerd wordt op de vlucht!

Bij vergetelheid of niet herbevestiging kan de reisbemiddelaar nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen.

Veranderingen van vluchtschema’s en/of vertrek- of aankomsturen en/of programma’s, door de carrier en/of touroperator kunnen géén aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding vanwege de reisbemiddelaar* voor een eventueel niet genoten gedeelte van de reis en/of dienst.

Art. 14:  Reisduur.

De totale reisduur wordt steeds vermeld op de bestelbon. Voor het berekenen van de prijs van pakketreizen van touroperators wordt steeds rekening gehouden met het aantal aangekochte nachten op de bestemming. De prijs van de reis wordt bepaald door het aantal nachten op de bestemming. De reisduur wordt als volgt weergegeven op de bestelbon: 8dagen = 7nachten (8d/7n).    

Art. 14:  Andere.

Wanneer blijkt dat de klant toch afziet van een bestelde reis door gelijk welke omstandigheid of reden, buiten een geldige reden tot annulatie, en er reeds een voorschot of aanbetaling gebeurde, moet de reeds aanbetaalde som terug opgenomen worden voor een andere reis en/of dienst.

Er kan in dit geval niet overgegaan worden tot de terugbetaling van het voorschot of de aanbetaling.

Indien, door onderlinge overeenkomst,  toch overgegaan wordt tot een terugbetaling zullen de kosten welke gemaakt werden door de reisbemiddelaar*

gefactureerd en afgehouden worden van het terug te betalen gedeelte.

Art. 15:  Geschillen.

Alle geschillen moeten gemeld worden per aangetekend schrijven, en dit ten laatste 14 dagen na het beëindigen van de reis en/of dienst.

Bij particuliere rechterlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van Tongeren, waaronder de zetel van de vennootschap PLANET BVBA  ressorteert, bevoegd.

Art. 16:  Kennisname voorwaarden.                                 

De klant erkent kennis genomen te hebben van deze Bijkomende Bijzondere Algemene Voorwaarden Professioneel, de  Algemene Reisvoorwaarden Geschillencommissie Reizen, de  Algemene Reisvoorwaarden Pakketreisovereenkomsten, de Algemene Voorwarden Geschillencommissie Reizen voor Gekoppelde Reisarrangementen, en de bijkomende informatie van de touroperator, door het in ontvangst nemen van de reisbrochure(s) of informatie.

De klant bevestigd tevens kennis genomen te hebben van de voorwaarden m.b.t. de voorgestelde verzekeringen en eventuele inbegrepen verzekeringen van de touroperator en erkent tevens ingelicht te zijn door de reisbemiddelaar* i.v.m. de mogelijkheid tot het bijkomend onderschrijven van een reis- en/of –bijstandsverzekering, zelfs indien er hiervoor op de bestelbon géén handtekening of “paraf” staat.

Bij ondertekening van de bestelbon erkent de klant eveneens kennis genomen te hebben van de “Bijkomende Bijzondere Algemene Voorwaarden” van de reisbemiddelaar* én een exemplaar ervan te hebben ontvangen en goedgekeurd.

*  Professioneel:

Het reisagentschap of –kantoor, waar een reis en/of dienst aangekocht wordt, en hetwelk enkel een bemiddelende rol heeft tussen de

touroperator/reisorganisator/carrier of luchtvaartmaatschappij of gelijk welke reis- of dienstaanbieder en de reizig(st)er.

** Dossier:

Bundeling stukken welke op één en dezelfde zaak betrekking hebben.                     

*** Schengenlanden:

Kinderen tot 12 jaar die naar een Schengenland op reis gaan moeten beschikken over een geldig identiteitsbewijs mét foto.

Schengenlanden:

PLANET BV, Wijkstraat 35 a – 3590 DIEPENBEEK.

Kantoor Planet Travel  - Wijkstraat 35a - Parking Carrefour - 3590 DIEPENBEEK